Make your own free website on Tripod.com
 

GARIS PANDUAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN DI DALAM KELAS
1.  PENGENALAN

Pandangan tentang teknologi pendidikan sebagai  media dan audiovisual masih diterima sehingga hari ini. Media merupakan alat yang dapat membantu guru meningkatkan proses pengajaran dan menyediakan sumber untuk pembelajaran pelajar.Boleh dikatakan bahawa peranan utama teknologi pendidikan adalah untuk membantu memperbaiki keseluruhan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu, setiap guru harus mempunyai ilmu pengetahuan dan kemahiran-kemahiran yang berkaitan dengan pemilihan,penggunaan dan penilaian media teknologi pendidikan.Dengan perkataan lain, para guru harus inovatif dalam menggunakan pelbagai media seperti buku,tranparensi,televisyen,radio,komputer dan sebagainya dengan secara lebih kreatif.

    Sebelum sesuatu pengajaran dilangsungkan,guru dapat membuat perancangan yang lebih teliti di mana dirasakan sesuai mengikut keadaan kelas serta tahap penerimaan pelajar.Dengan bantuan teknologi,guru boleh mempunyai lebih banyak alternatif dalam memilih cara penyampaiannya mengikut kesesuaian .Perancangan yang teliti dapat menghasilkan penyampaian yang terbaik.Guru juga boleh menjadikan penyampaian lebih kreatif dan inovatif.

     Oleh sebab itu,sebagai persediaan guru perlulah diberi ilmu pengetahuan dan panduan supaya mereka berkemampuan boleh menggunakan segala kemudahan dan bahan-bahan teknologi pendidikan terkini.Ini membolehkan guru lebih bersedia menghadapi cabaran dan kemajuan yang pesat dalam perkembangan teknologi.
 
 
 

2. DEFINISI TEKNOLOGI PENDIDIKAN

Beberapa definisi teknologi pendidikan telah diberikan oleh pelbagai badan dan orang perseorangan.Antaranya :

Teknologi pendidikan ialah penggunaan kemahiran dan teknik moden dalam pendidikan.Ia bertujuan untuk mempermudahkan pembelajaran dengan cara manipulasi media dan kaedah serta menyediakan keadaan yang sesuai untuk pembelajaran berlaku.( Unwin,1968 )

Teknologi pendidikan ialah proses menganalisis keperluan pendidikan secara sistematik,saintifik dan rasional,bertujuan mereka bentuk dan mengaplikasikannya secara sepadu yang melibatkan idea,tenaga ,sumber bahan, kaedah dan tatacara untuk meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. ( Persatuan Teknologi Pendidikan Malaysia ,1991 )

Teknologi pendidikan ialah aplikasi prinsip-prinsip saintifik untuk membina dan membentuk sesuatu bahan bagi melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran.Teknologi pendidikan melibatkan penggunaan kemahiran dan teknik moden yang meliputi kemudahan belajar,perkaedahan dan penyesuaian bahan dengan persekitaran agar ia menimbulkan rangsangan pembelajaran yang bermakna kepada pelajar.Ia merangkumi perkembangan,aplikasi dan penilaian sistem teknik dan alat yang kesemuanya tujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran manusia. Secara ringkasnya,ia merupakan suatu sistem yang meliputi alat dan bahan media,pengetahuan dan kemahiran,teknik dan organisasi yang digunakan secara terancang dan teratur(proses dan produk ) bagi menghasilkan kecekapan di dalam proses pengajaran dan keberkesanan di dalam pembelajaran.(Jamaludin,Muhammad & Abd.Rasid,2000)
 
 
 

3. TUJUAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN DALAM KELAS

Teknologi pendidikan bertujuan untuk mewujudkan suatu suasana yang kondusif bagi pengajaran-pembelajaran.Penggunaan teknologi boleh memberi pengalaman sebenar yang dapat merangsang aktiviti sendiri di kalangan pelajar dan membina pemikiran yang berterusan.Ini membantu pemahaman dan perkembangan perbendaharaan kata pelajar.Di samping itu,teknologi moden dapat menyediakan pengalaman yang tidak boleh diperolehi melalui bahan-bahan lain dan dapat menjadikan pembelajaran lebih mendalam dan beragam.

     Teknologi pendidikan ini juga bertujuan untuk memudahkan kerja seseorang guru dalam penyampaian maklumat.Penggunaan bahan teknologi pendidikan yang boleh dilihat dan menghasilkan bunyi dan suara telah didapti memberikan banyak faedah seperti melicinkan lagi proses pengajaran dan pembelajaran,menjimatkan masa dan tenaga,mengelakkan kebosanan pelajar dan mengelakkan berlakunya salah tafsir atau tidak faham. Penggunaannya juga akan memberikan kelainan(variasi) kepada kaedah mengajar,misalnya dengan menggabungkan kaedah dan alat (misalnya penggunaan perisian pembelajaran),membolehkan pelajar mengulangi pelajaran secara sendirian dan juga membantu pelajar-pelajar mendapat kesan pembelajaran yang maksimum dengan penggunaan masa yang minimum.

     Selain itu,teknologi pendidikan ini berguna dalam menjadikan pendidikan lebih produktif.Penggunaan teknologi dalam pendidikan akan mempercepatkan kadar pengajaran dan guru akan mempunyai masa yang lebih untuk menjalankan kerja-kerja perancangan dan penyelidikan.Beban kerja juga akan berkurangan dan kurikulum dapat diselesaikan mengikut perancangan.
 
 
 

4. PENGKELASAN MEDIA TEKNOLOGI PENDIDIKAN

Media teknologi pendidikan boleh dibahagikan kepada dua bahagian utama,iaitu bahan-bahan bercetak dan bahan-bahan bukan bercetak.

Bahan Bercetak
 Contoh: Pelbagai jenis majalah,buku bacaan,Eksaiklopedia,rencana.akhbar dan lain-lain.

Bahan Bukan Bercetak
1. Perkakasan
    Bukan tayangan  -  Pelbagai jenis papan tulis/penampal/memo.
    Audio-visual       -  Komputer,radio,video,overhed projektor,televisyen dan lain-
                                     lain.
2. Perisian
    Contoh: CD-ROM ,slaid,mikrofilem,cakera liut,transparensi dan lain-lain.

3. Bahan 3 – Dimensi
    Contoh: Boneka,drama,spesimen,model,relia,diorama dan lain-lain.
 

Dalam perbincangan ini, hanya empat media teknologi pendidikan yang sering digunakan dalam bilik darjah (kelas ) akan dibincangkan iaitu televisyen & video,projektor overhead & transparensi,komputer dan papan kapur/papan hitam.
 
 
 

5. TELEVISYEN DAN  VIDEO

Di antara bahan-bahan bantu mengajar,televisyen merupakan alat teknologi moden yang paling berkesan untuk merangsangkan deria pendengaran dan penglihatan pelajar dalam aktiviti pembelajaran mereka. Program pendidikan melalui televisyen bukan sahaja membolehkan pelajar menguasai kemahiran dan memperolehi ilmu pengetahuan yang berkaitan,tetapi juga membolehkan guru-guru melengkapi kekurangan mereka dari segi rancangan dan  pengajarannya mahupun bahan bantu mengajar. Ini adlah kerana rancangan-rancangan pendidikan televisyen dikendalikan oleh guru-guru yang dilatih khas,mahir dalam bidang kaedah dan teknik mengajar,bertutur dengan sebutan yang betul dan fasih,serta cekap menggunakan bantu mengajar yang canggih.

     Televisyen dan  video telah mempermudahkan pengajaran guru kerana pelajar berpeluang melihat situasi-situasi sebenar dari luar yang tidak dapat dibawa ke dalam bilik darjah.Contohnya,gempa bumi,habitat sesuatu kawasan ,kehidupan haiwan,pembiakan organisma dan sebagainya.Dengan demikian,pelajar juga lebih mudah memahami apa yang diterangkan oleh guru.

     Fungsi mesin video yang boleh ‘mengkakukan’ gambar pada rangka tertentu,ataupun mengjangkau secara gerakan lambat serta mengulang tayang telah membantu menjelaskan proses saintifik pada tahap mikro,proses perindustrian yang kompleks dan sebagainya dengan lebih mudah.
 
 
 

5.1   Penggunaan Video Dalam Kelas

Untuk menggunakan video dalam proses pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan ,seseorang guru haruslah memahami dan mematuhi beberapa prinsip.Antaranya ialah:

1. Berlatih mengoperasikan alat kelengkapan seperti televisyen dan mesin video.Pastikan pita video  adalah
    sesuai / serasi dengan mesin video.
2. Tontonkan kandungan video sebelum tayangkannya kepada para pelajar. Tentukan sama ada kandungan
    video tersebut sesuai dengan objektif pengajaran.
3. Perlu  ingatkan pelajar supaya mencatat nota jika perlu. Walaubagaimanapun,tayangan video dalm bilik yang
    gelap akan mengganggu pelajar daripada mencatat  nota.
4. Tontonkan video  secara bersama-sama  dengan pelajar.Elakkan daripada menggunakan masa tayangan
    video untuk melakukan kerja sendiri.
5. Memberhenti seketika tayangan video jika perlu untuk menambahkan lagi proses pembelajaran.Guru boleh
    menarik perhatian pelajar kepada isi atau poin yang dianggap penting dengan membuat sedikit
    perbincangan dengan pelajar.Walaubagaimanapun jika kerap berbuat demikian akan menyebabkan
    tayangan terganggu dan tergendala.
6. Aktiviti lanjutan perlu diadakan.Selepas tayangan video selesai.Guru harus membuat perbincangan dengan
    kelas supaya pelajar dapat mengetahui apa yang telah dipelajari dan hubungannya dengan kandungan
    pengajaran hari itu. Di samping itu,pelajar juga boleh membuat perbincangan secara kumpulan tentang
    isu-isu yang dibangkitkan dalam video tersebut.
7. Masukkan kandungan video ke dalam ujian atau peperiksaan.Jika video yang ditayangkan adalah penting
    untuk pengajaran, ia boleh digunakan sebagai sumber untuk membuat soalan ujian atau peperiksaan.
 
 
 

5.2       Kelebihan Menggunakan Video Dalam Kelas

1. Pergerakan . Video berupaya menunjukkan pergerakan.Ini membolehkan ia menunjukkan konsep-konsep
    kemahiran motor yang melibatkan pergerakan.
2. Proses. Video berupaya menunjukkan proses seperti pemasangan dan penggunaan alat dan tunjuk cara uji
    kaji sains.
3. Pemerhatian yang lebih selamat. Video memberi pemerhatian yang selamat melihat kejadian-kejadian yang
    mungkin berbahaya untuk diperhati atau disaksikan secara sebenar atau lokasi yang sebenar.
4. Pembelajaran kemahiran.Penguasaan sesuatu kemahiran fizikal memerlukan pemerhatian dan latihan yang
    berulang-ulang.
5. Mendramakan peristiwa atau situasi tertentu.Video boleh merealisasikan peristiwa silam seperti peristiwa
    di Bukit Kepong,pembunuhan J.W.W.Birch di Pasir Salak.
6. Penyelesaian masalah.Video boleh menunjukkan situasi yang melibatkan perhubungan manusia,masalah
    sosial dan sebagainya untuk merangsang pemikiran yang kreatif dan kritikal.
7. Sesuai untuk pengajaran kumpulan kecil dan besar.
 

5.3      Batasan / Kelemahan Video

1. Kelajauan video. Kelajuan untuk tayangan  video telah ditetapkan.
2. Pemerhatian detail.Media bergerak mempunyai kelebihan untuk menjelaskan konsep melalui atribut
    pergerakannya,ia mungkin tidak sesuai untuk menunjukkan detail sesuatu bingkai visual yang telah
    dipegunkan seperti carta organisasi,peta dan sebagainya.
3. Pentafsiran konsep.Video yang bercorak drama atau dokumentari kadangkala disalahtafsirkan oleh
    penonton.
4. Kos penerbitan.Kos menyediakan alat dan penggambaran video adalah tinggi.
5. Tempahan video dan persediaan tayangan. Video susah untuk diperoleh dan kadangkala tempahan untuk
    mendapatkannya memakan masa yang lama.
 
 

6. PROJEKTOR OVERHED & TRANSPARENSI

Projektor Overhed (OHP) merupakan bahan bantu mengajar yang merangsangkan deria penglihatan yang paling serba boleh pada masa kini.OHP telah mengambil tempat papan tulis yang tradisional sebagai alat penglihatan yang paling banyak digunakan di sekolah,universiti dan organisasi latihan.sebenarnya penggunaan OHP telah membolehkan guru sentiasa menghadapi kelas dan guru dapat mengawal keadaan di dalam kelas dan pelajar juga dapat mendengar dengan jelas apa yang dicakap oleh guru.

     OHP menggunakan sistem pembalikan cahaya daripada satu sumber cahaya (halogen) ke permukaan cermin dan seterusya membalikkan cahaya tersebut ke skrin.Cahaya yang terlindung akan membentuk imej di atas skrin.Saiz imej bergantung pada jarak projektor dengan skrin.Terdapat lima jenis OHP yang digunakan iaitu mudah alih,dewan kuliah,pancar terus,pancar imej kecil dan kegunaan komputer.

     Transparensi ialah kepingan lutsinar yang mempunyai tulisan,lakaran rajah atau bentuk gambar yang dicetak ke atasnya.Transparensi menggunakan OHP,imejnya dapat dilihat di atas skrin.OHP dapat menayangkan transparensi dalam bilik yang cerah dengan imej yang lebih besar dan jelas.Terdapat beberapa jenis transparensi di dalam pasaran .Antaranya ialah jenis Write On,Color,Therma, Print Out dan Cahaya.
 
 

6.1        Pengoperasian OHP

1. Kawalan Suis : Hidupkan lampu projektor lutsinar untuk menarik perhatian kepada visual.Padamkan supaya
    perhatian penonton beralih kepada penceramah.
2. Pendedahan maklumat secara berperingkat.Letakkan sekeping kertas di atas lutsinar dan ditarik ke bawah
    secara beransur-ansur sehingga keseluruhan maklumat terdedah.
3. Penggunaan penunjuk.(Gunakan alat yang lurus seperti pen,pensil,laser pointed dan lain-lain)
4. Penulisan terus di atas lutsinar ( transparensi ).Tuliskan sebarang maklumat tambahan bila  diperlukan.
 
 

6.2 Teknik-t eknik Persembahan

Langkah 1
Jarak yang sesuai di antara penonton dan skrin adalah 6 kali lebar imej yang ditayangkan.

Langkah 2
Pastikan semua penonton dapat melihat skrin dengan jelas.

Langkah 3
Tentukan lutsinar diletakkan dengan betul sebelum ditayangkan ke atas skrin.

Langkah 4
Perhatian hendaklah ditumpukan kepada penonton dan elakkan membaca terus dari skrin.

Langkah 5
Duduk atau berdiri di tepi projektor.Elakkan gerak-geri yang menjadi halangan dan gangguan.

Langkah 6
Matikan suis projektor apabila percakapan yang disampaikan tidak ada kaitan dengan lutsinar yang ditayangkan.
 
 

6.3  Kebolehbacaan Dan Penghurufan Bagi Transparensi

Kepingan transparensi yang dapat membantu sesuatu persembahan atau pengajaran dan pembelajaran mempunyai ciri-ciri berikut:
1. Ukuran huruf yang paling sesuai ialah 18 poin atau lebih jika menggunakan komputer dan 0.5 mm paling
    minimum jika menggunakan mata pen mekanikal dan ukuran 5 mm bagi pembaris stensil.
2. Setiap keping transparensi sebaik-baiknya mengandungi enam atau lapan potongan ayat dan setiap baris
    ayat mempunyai enam hingga lapan perkataan.
3. Gunakan huruf besar  untuk tajuk atau label yang mengandungi kurang daripada lima patah perkataan.Jika
    lebih daripada lima,gunakan huruf kecil dan huruf besar di mana perlu.
4. Luangkan jarak 1.5 kali lebar huruf ‘m’ kecil di antara dua perkataan.Jarak di antara satu ayat dengan ayat
    yang berikutnya ialah tiga kali lebar huruf ‘m’ kecil.
5. Jarak di antara ayat/frasa di atas dengan ayat /frasa yang dibawahnya adalah kurang 1.5 kali tinggi huruf
    kecil.
6. Padankan warna huruf dengan latar belakang transparensi supaya mudah dibaca. Huruf yang berwarna
    cerah jika dipadankan dengan latar belakang yang gelap akan menghasilkan pandangan atau kebolehbacaan
    yang lebih jelas.Jika latar belakang transparensi itu cerah, maka huruf atau garisan yang ditulis atau dilukis
    hendaklah tebal dan gelap.
7. Setiap keping transparensi yang dihasilkan seharusnya menekankan prinsip mudah. Mudah di sini membawa
    maksud tidak terlalu banyak teks dan visual pada satu keping transparensi hingga boleh menimbulkan
    kekeliruan di kalangan penonton.Transparensi yang baik biasanya mempunyai satu idea dan idea ini
    mungkin boleh diperkembangkan melalui teknik tindan –tindih.
8. Transparensi hendaklah dilekatkan ke atas bingkai kadbod atau menggunakan lain-lain bingkai yang sesuai
    supaya mudah diunjur,disusun,disimpan dan dikatalog.
 

6.4 Kelebihan Menggunakan Transparensi

1. Transparensi boleh menyampaikan maklumat secara tersusun dan mengikut urutan yang telah ditetapkan
    oleh penyampai.
2. Ia menggunakan projektor yang mudah dikendalikan dan pengguna memainkan peranan utama dalam
    penyampaian pengajaran.
3. Bahan boleh dibuat dengan pelbagai cara yang mudah dan murah. Sebagai contoh anda boleh sediakan
    bahan dengan cara menulis terus di atas transparensi menggunakan pen transparensi yang sesuai.
4. Transparensi sangat sesuai digunakan bagi kumpulan pelajar /penonton yang ramai.Ia juga boleh
    digunakanbagi kumpulan kecil.Ini bergantung kepada berapa jauh projektor itu ditempatkan dari skrin.Lagi
    jauh dari skrin lagi besar imejnya.
5. Transparensi boleh ditayangkan dalam bilik yang mempunyai pencahayaan biasa. Ia tidak perlukan bilik
    yang gelap seperti menggunakan projektor slaid .Keadaan ini membolehkan pelajar mencatat isi penting
    dan pengajar pula dapat mengawal disiplin dalam bilik darjah.
6. Transparensi membolehkan anda menggunakan pelbagai teknik persembahan seperti teknik
    pasang-tutup,tunjuk-tutup secara progresif,tindan-tindih,penunjuk,bayang dan tunjuk cara. Warna dan
    penunjuk boleh digunakan untuk memberi penegasan.Transparensi juga boleh digunakan untuk
    membesarkan imej.Imej yang dibesarkan boleh dijadikan carta dinding.
 

6.5 Batasan / Kelemahan Menggunakan Transparensi

1. Untuk keguanaan kumpulan besar,transparensi perlulah projektor yang lebih mahal( Yusup,1993).Projektor
    yang berharga murah tidak berupaya menayangkan imej yang lebih jelas.
2. Jika anda ingin menggunakan transparensi yang lebih canggih seperti menggunakan filem kontras tinggi
    atau transparensi komputer ,kos menghasilkannya adalah tinggi.
3. Transparensi tidak sesuai untuk pengajaran individu.
4. Transparensi semata-mata bergantung kepada pengguna.Tanpa pengguna/penyampai , ia tidak berkesan.
 
 
 

7. KOMPUTER

Mesin komputer telah dimanfaatkan dalam bidang pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas terutamanya di Sekolah Bestari pada hari ini.Pengajaran berasaskan komputer merupakan aplikasi teknologi komputer dalam pendidikan .Komputer digunakan sebagai alat untuk membantu dan memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran.Sebagai contoh komputer boleh digunakan untuk menghasilkan bahan pengajaran atau menyimpan rekod.
     Hari ini, melalui pengetahuan teknologi moden,proses pengajaran dan pembelajaran juga boleh diperoleh melalui ‘Internet’. Guru dan pelajar boleh mendapat banyak maklumat dan ilmu pengetahuan melalui Internet. Dengan ini pengajaran menjadi mudah dan proses pembelajaran dan pemahaman pelajar lebih berkesan.Maklumat-maklumat yang diperoleh itu boleh disimpan di dalam disket dan dibuka semula apabila diperlukan.
 

7.1      Kelebihan Menggunakan Pengajaran Berasaskan Komputer

1. Kaedah ini dapat memenuhi kebolehan dan keperluan pembelajaran individu.Pelajar boleh belajar mengikut
    kadar kecepatan proses pembelajaran masing-masing dan justeru itu dapat menyelamatkan masa
    pembelajaran berbanding dengan pengajaran secara biasa dalam bilik darjah.Pelajar dapat mengawal kadar
    dan urutan pembelajaran.
2. Tindakbalas serta-merta dan secara peribadi memberi kesan peneguhan yang sangat positif.
3. Komputer dapat membantu menyelesaikan masalah guru dalam pengajaran.Ciri-ciri komputer yang lebih
    mesra,tidak jemu,tidak penat,tidak sakit hati dan sabar semasa membuat dan menggunakan program menjadi
    ia sesuai untuk pelajar ia sesuai untuk pelajar terutama bagi pelajar-prlajar yang kurang cerdas.Ini jelas sekali
   dalam strategi latih tubi da mana beberapa percubaan perlu dilakukan oleh pelajar.
4. Atribut media yang terdapat dalam bahan ini seperti warna,muzik,animasi dan visual menambahkan realisme
    (Levie,1976) dalam pembelajaran secara latih tubi,uji kaji dalam makmal,permaianan,simulasi dan sebagainya.
5. Pembelajaran berasaskan komputer dapat meningkatkan pencapaian pelajar.
6. Komputer juga dapat menyediakan pembelajaran yang konsisten dan terjamin .Ia tidak tertakluk kepada
    kesediaan guru,masa dan lokasi proses pengajaran itu berlaku.
 

7.2      Batasan Menggunakan Pengajaran berasaskan Komputer

1. Kos pembelian perkakasan komputer dan alat tambahan adalah tinggi.Pertimbangan harus diberi tentang kos
    efektif dari segi pembelian dan penyelenggaran perkakasan.
2. Tidak terdapat banyak perisian yang berkualiti untuk digunakan dalam pengajaran.Ini menyebabkan kurang
    penggunaannya dalam pengajaran .Kajian RECSAM (Seameo,1988) memperakui bahawa taraf penggunaan
    pengajaran berbantukan komputer di negara-negara Asia Tenggara adalah rendah.Untuk menghasilkan
    perisian yang berkualiti memerlukan satu pasukan pengembang pengajaran.(Yusup,1991)
3. Perisian yang dihasilkan juga menghadapi masalah keserasian dari segi sistem pengoperasian dan ruang
    ingatan.Perisian yang dihasilkan menggunakan sistem pengoperasian yang berlainan tidak boleh digunakan
    oleh komputer yang mempunyai jenama yang berlainan ataupun jenama yang sama.Begitu juga dengan
     ruang ingatan yang tidak serasi antara komputer terutama bagi bahan-bahan hipermedia/multimedia yang
    menggunakan banyak ruang ingatan untuk menyimpan visual,audio dan grafik.
4. Kos membeli atau membuat perisian komputer adalah tinggi.Ini adalah kerana proses merancang,mereka
    bentuk,membina dan menilai bahan memerlukan masa,tenaga dan kepakaran teknologi pengajaran.Adalah
    diramalkan bahawa pada masa-masa akan datang kos membeli perisian adalah lebih mahal daripada membeli
    perkakasan komputer.
5. Kaedah ini juga menjejaskan proses sosialisasi.Seorang pengguna atau pelajar akan berinteraksi akan
    memakan masa yang lama dan ini akan memisahkannya dengan rakan-rakan lain.Pendekatan pembelajaran
    koperatif di mana dua orang atau lebih pelajar berinteraksi dengan komputer boleh mengatasi masalah
    sosialisasi ini.
 
 
 

8. MEDIA PAPARAN UNTUK PENGAJARAN DI DALAM KELAS

Sungguhpun pada masa kini terdapat banyak media teknologi yang berbentuk elektronik,penggunaan media yang bukan elektronik juga masih memainkan peranan penting.Ini adalah kerana tidak semua sekolah mampu menyediakan peralatan berkesan dengan secukupnya di sekolah masing-masing.Oleh itu penggunaan media yang bukan elektronik tidak boleh dipandang sepi oleh guru kerana selain harganya murah  dan mudah didapati dan dikendalikan.

     Alat  paparan atau papan pengajaran merupakan salah satu media pengajaran yang paling awal digunakan dalam bilik darjah.Contohnya papan kapur atau papan hitam terdapat dalam hampir kesemua bilik darjah dan makmal sains. Alat ini sangat mudah dan lebih murah untuk digunakan semasa mengajar.Ia tidak perlukan peralatan tambahan atau lain-lain alat sokongan untuk menggunakannya. Alat paparan terdiri daripada papan kapur,papan flanel,papan berita,papan magnet,papan elektrik.
 
 

8.1 Papan Kapur Dan Penggunaannya

Papan kapur atau dikenali sebagai papan hitam merupakan media pengajaran yang terdapat dalam kesemua kelas. Sebuah kelas tidak akan lengkap dan sempurna jika tidak mempunyai peralatan ini.Ia begitu penting dalam membantu guru dalam pengajaran terutama dalam keadaan kecemasan jika media pengajaran lain tidak dapat digunakan. Walaubagaimanapun  penggunaannya perlu dirancang jika ingin menyampaikan pengajaran yang berkesan.

Penggunaan papan kapur:
1. Jika ada banyak maklumat yang hendak ditulis atau lukisan yang rumit hendak dilukis,sediakan maklumat
    atau lukisan ini terlebih awal. Tutup sehingga ia diperlukan.
2. Kekalkan konteks bola mata dengan pelajar .Jangan bercakap semasa menulis di papan kapur.
3. Tulisan hendaklah sekurang-kurangnya 1 inci tinggi bagi kelas biasa ( 30 X 25 kaki) dan lebih besar daripada
    itu jika menggunakan makmal sains.
4. Tulisan atau lukisan hendaklah jelas dan tebal,iaitu sekurang-kurangnya ¼ inci tebal.
5. Jika ada perkara yang tertulis atau bahan-bahan diletakkan ayau dilekatkan di papan kapur, jangan lindung
    penglihatan pelajar sewaktu mengajar .Berdiri di sebelah kiri atau kanan papan kapur.
6. Barisan tulisan mestilah lurus,iaitu mendatar dan selari.Gunakan sisi atau bingkai atas papan kapur sebagai
    panduan untuk mendapatkan tulisan yang lurus dan selari
7. Gunakan kapur warna untuk penegasan.Jangan gunakan warna biru,gunakan warna yang kontras dengan
    latar papan kapur.
8. Pastikan permukaan papan kapur jelas dilihat dari beberapa sudut.Jika berkilau,ubah kedudukan papan hitam
    (jika mudah alih) atau tutup tingkap atau turunkan jendela.
9. Bersihkan papan kapur sesudah digunakan.
 
 

8.2 Kelebihan Menggunakan Papan kapur

1. Penggunaan papan kapur adalah lebih mudah dan murah jika dibandingkan dengan media pengajaran
    elektronik seperti OHP,komputer dan sebagainya.
2. Oleh kerana ia selalu digunakan,pelajar-pelajar telah biasa dengan kaedah penggunaannya.
3. Ia sesuai untuk pengajaran kumpulan kecil dan kumpulan besar.
4. Ia boleh dipadam serta-merta dan maklumat boleh ditulis dengan cepat.
5. Tindakbalas secara bertulis boleh diperolehi serta-merta dengan disaksikan oleh pelajar-pelajar lain.Ujian
    secara lisan dan bertulis boleh diadakan di atas papan kapur.
6. Ia menjadi alat sokongan mengajar yang berkesan jika digabungkan dengan media pengajaran yang lain
    seperti carta,OHP dan sebagainya.
7. Kad-kad imbasan (visual atau teks ) boleh dilekatkan di papan kapur.
 

8.3 Batasan Menggunakan Papan Kapur

1. Ia tidak sesuai bagi kumpulan yang terlalu besar kerana tulisannya kecil.
2. Ia hanya sesuai untuk pengajaran yang bertumpukan kepada simbol berbahasa.
3. Ia tidak mempunyai atribut media yang lain seperti realisme,gerak dan animasi.
4. Penggunaan papan kapur memakan masa yang lama jika banyak maklumat atau ilustrasi yang perlu ditulis
    dan dilukis kecuali persediaan awal telah dilakukan sebelum pengajaran bermula.
5. Penggunaannya membosankan kerana digunakan berkali-kali.
 
 
 

9. PENUTUP

Ternyata, penggunaan media teknologi dalam pendidikan dapat membantu mempertingkatkan prestasi pengajaran guru,membolehkan penerimaan pepbelajaran pelajar berlaku dengan lebih cepat,pengingatan pelajar dikekalkan dengan lebih lama dan pembelajaran secara individu dapat dilaksanakan.

     Pemilihan media memerlukan perancangan yang teliti.Mengikut Tosti dan Ball (1969),garis dasar berikut boleh digunakan sebagai garis panduan dalam memilih media teknologi pendidikan:
1. Tentukan jenis masalah dan bentukkan matlamat umum untuk menyelesaikannya.
2. Tentukan tingkah laku spesifik yang hendak dibentuk dan juga tingkah laku pelajar yang akan menerima
    penyampaian.
3. Pilih media yang sesuai dengan kehendak-kehendak penyampaian.
4. Tentukan strategi untuk memperkenalkan sistem operasi kepada persekitaran pengajaran.

    Dalam kontek pemilihan media teknologi pendidikan,guru seharusnya bijak memilih media yang sesuai kerana penggunaan media yang sesuai bukan sahaja dapat memperkembangkan idea serta kreativiti guru malah dapat memberangsangkan suasana pembelajaran pelajar dan menjadikan pembelajaran lebih bermakna dan berkesan.
 
 

RUJUKAN

Fred Percival & Henry Ellington ( Penterjemahan : Noran Fauziah Yaacub ).1994.Buku    panduan teknologi
           pendidikan.Ampang : Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka

Jamaludin Badusah,Muhamad Hussein & Abd.Rasid Johar.2000.Inovasi dan Teknologi Dalam pengajaran
          dan pembelajaran.Banting:AJM Publishing Enterprise.

Rashidi Azizan dan Abdul Razak habib.1996.Pengajaran dalam bilik darjah:Kaedah  dan Strategi.Kajang:
           Masa Enterprise.

Sulaiman Ngah Razali.1997.Pedagogi –Teori dan praktik.Kuala Lumpur:DBP.

Yusup Hashim.1997.Media pengajaran untuk pendidikan dan latihan.Shah Alam:Penerbit Fajar Bakti
           Sdn.bhd.
 
 
Back