Make your own free website on Tripod.com
NOTA KULIAH

Tajuk : Inovasi dan reformasi kurikulum

Inovasi
Takrif : 1 ) Keinginan untuk saling melengkapi sesama suoaya boleh membangun kearah
                  Yang lebih baik
             2 ) idea, amalan yang membawa pembaharuan kepada seseorang individu

Kurikulum
Takrif : 1) Pembelajaran yang dirancang dan dibimbing oleh sekolah
             2) Segala unsur yang dikenalpasti untuk memadu guru guru mengajar
                 kumpulan pelajar tertentu

Inovasi kurikulum
Takrif; Pembaharuan dalam elemen kurikulum

Ia meliputi aspek
i) pembelajaran
ii) pengutusan masa
iii) utiliti staff
iv) mutu pentadbiran
v) perkembangan sumber
vi) penggunaan media

Reformasi kurikulum
- perubahan kurikulum
- meliputi aspek

i) kandungan
ii) kaedah pengajaran
iii) penilaian
iv) pentadbiran sekolah
v) latihan perguruan
 

Tajuk : Teknologi dalam pendidikan

Teknologi
Definisi: Proses dan produk yang digunakan untuk membangunkan negara atau membaiki
              Sesuatu sistem

Teknologi pendidikan

? aplikasi prinsip prinsip santifik untuk membina dan membentuk sesuatu bahan bagi melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran

Kebaikan teknologi pendidikan
? memotivasikan pelajar
? mengaitkan dengan kehidupan
? alat sokongan dan perkongsian
? memertabatkan profesion
? mengurangkan kos

Kepentingan bahan teknologi

? melicinkan proses pengajaran dan pembelajaran
? menjimatkan masa dan tenaga
? mengelakan kebosanan pelajaran
? mengelak berlakunya tidak faham atau salah tafsir

Faedah faedah penggunaan teknologi

? boleh menjadikan pendidikan lebih produktif
? boleh menjadikan pengajaran lebih bersifat individual
? menjadikan pengajaran lebih berasaskan kepada nilai nilai kajian yang saintif
? boleh menjadikan pengajaran lebih bersemangat dan bertenaga
? boleh menjadikan pembelajaran pelajar lebih dekat dengan keadaan sebenar
? boleh menjadikan pendidikan itu lebih seimbang

Bahan  sumber teknologi pendidikan

i) Jenis bahan cetak

? buku fiksyen
? buku bukan fiksyen
? terbitan berkala
? gambar foto

ii) Jenis jenis bahan bukan cetak

? bukan tayangan
? bahan bahan audio
? bahan bahan visual
? bahan bahan audio visual
 

Tajuk : Konsep dan kategori bahan bantu pengajaran

Bahan bantu mengajar
Definisi : 1)Bahan bantu mengajar adalah segala kelengkapan yang diguna oleh guru
                   Untuk membantu dalam penyampaian pengajaran
                2) Bahan bantu mengajar merangkumi segala benda yang boleh dilihat,
                    didengar, dipegang, dibaca, dikisahkan, dirasai dan dihidu

Kategori bahan bantu mengajar

i) software
ii) hardware
 
 
 

kad imbasan  carta  grafik  papantulis
 
 
 
 

         Buku teks
Papan pengajaran
 

         Boneka

    BBM BUKAN
gambar    ELEKTRONIK   papan pamer

 
       Diaorama
 Model
 

     Fail tegak
 
 
 

Alat rakaman  filem tayangan  komputer  OHP
 
 
 

    BBM BENTUK
    ELEKTRONIK
 

RadioTV  pita slaid  transperansi OHP
Prinsip dan penggunaan bahan bantu mengajar

? Pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan berkesan sekiranya bahan bantu mengajar yang dipilih adalah betul
? Tujuan bahan bantu mengajar menjimatkan masa penyampaian isi pelajaran
 

Kepentingan  bahan bantu mengajar terhadap pengajaran dan pembelajaran

? membantu guru menyampaikan isi pelajaran dengan berkesan
? mempelbagaikan pendekatan pelajaran
? guru dapat menyampaikan konsep dengan lebih jelas
? mengurangkan salah faham pelajar terhadap maklumat
? menarik dan memusatkan perhatian pelajar
? menjimatkan masa
? memberi pengalaman baru kepada pelajar
? melahirkan kerjasama antara pelajar dengan guru
? melahirkan daya kreativiti guru pelajar
 

Tajuk : prinsip penggunaan BBM dalam proses P & P

- prinsip yang utama dalam penggunaan BBM ialah mempelbagaikan jenis dan bentuk bahan supaya semua deria pelajar terlibat secara langsung dalam pembelajaran

Pelbagai bahan

- meliputi jenis dan bentuk
? pengalaman secara langsung
? abstrak
? dramatik
? demonstrasi
? pameran

Kualiti BBM
- mesti bersesuaian dengan tahap pelajar
- pembinaan perlu berdasarkan lunas seperti kejelasan bunyi dan sebutan

kesesuaian BBM terhadap P& P

- mesti sesuai dengan objektif pengajaran
- mesti mudah, ringkas dan dibantu dengan grafik
- penggunaan BBM jangan melebihi 20 minit
 
 

Kepentingan BBM terhadap P&P

? dijadikan sebagai bahan rangsangan
? menjelaskan pengajaran guru
? menimbulkan minat pelajar
? mengembirakan hati pelajar
? menjimatkan masa
 

Hubungan BBM dengan kaedah penggunaan
i) kaedah audio visual
ii) kaedah kumpulan kecil

hubungan BBM dengan kemahiran bahasa
i) kemahiran mendengar
ii) kemahiran bertutur
iii) kemahiran membaca
iv) kemahiran menulis
v) kemahiran tata bahasa
 

Pengkelasan bahan grafik
 

    BENTUK GRAFIK
 
 

Graf  gambar  carta  poster  kartun  peta slaid
 
 
 

Unsur unsur penting visual dalam grafik

*susunan
*kesimbangan
*perimbangan formal
*perimbangan tidak formal

Isu isu penggunaan bahan grafik

? membuka ruang dan mengembangkan minda pelajar untuk berfikir
? mendapatkan perhatian pelajar dalam ilustasi yang menarik
? meringkaskan pengajaran guru tanpa banyak menulis dan membaca dari teks
? guru tidak perlu membawa banyak bahan pengajaran dalam kelas
? guru boleh menggunakan multimedia
? guru bertindak sebagai fasilitator
? boleh mengembangkan kemahiran generik secara berterusan tanpa memerlukan bantuan guru
? pemahaman pelajar lebih jelas dan nyata
? boleh mempercepatkan pengajaran guru
 

Tajuk : Penghasilan bahan bukan cetak

Merangkumi penggunaan

- pita slaid
- penyediaan grafik
- fotografik
 

Pengunaan video dalam pengajaran dan pembelajaran

? memberi khidmat bantu untuk memajukan proses P&P
? menunjukkan contoh dan pengajar yang baik
? menolong memperkembangkan pengalaman
? sebagai media menyampaikan segala maklumat ilmu
? menghidupkan daya imaginasi melalui visual ,suara,dialog dan muzik
? boleh menyampaikan perkara perkara yang sukar disampaikan oleh guru dalam bilik darjah
? membantu guru mata pelajaran Matematik, Sains dan Perdagangan
 

Kebaikan penggunaan video

? masalah penyesuian jadual waktu boleh diatasi dengan rakaman video
? senang dikendalikan
? merangsang deria penglihatan dan pendengaran
? pengukuhan pembelajaran melalui gerakan perlahan dan pegun
? pengalaman luar dapat dibawa masuk kedalam kelas
? boleh dibuat suntingan
 
 

Tajuk: Penggunaan komputer dalam pendidikan

Penggunaan komputer dalam sekolah mestilah diaplikasikan sepenuhnya. Dengan menggunakan komputer kita dapat meningkatkan kemahiran pelajar mengaplikasikan komputer dalam kehidupan sebelum memasuki alam pekerjaan,
Komputer sebagai bahan bantu mengajar
Komputer dalam pengajaran telah maju kehadapan apabila berlakunya gabungan dua bahan bantu mengajar yang terbaik iaitu audio dan videoKomputer mampu meniungkatkan keberkesanan dan kecekapan pengajaran dan pembelajaran guru.
 

Pengajaran berbantukan komputer boleh dilaksanakan dalam kaedah pengajaran:
i) tutorial
ii) latihtubi dan latihan
iii) simulasi

Tugasan berbantukan komputer boleh menjalankan tugas :
i) pemprosesan perkataan dan percetakan
ii) pemprosesan data
iii) penghasilan grafik dan animasi
 

Lembaran kerja dalam pendidikan boleh :
i) menjimatkan masa
ii) mempaparkan maklumat lebih menarik
iii) memupukkan budaya berfikir
iv) menjadi agen motivasi

Kelemahan penggunaan komputer dalam pendidikan

i) penyalahgunaan internet oleh golongan pelajar
ii) tidak menggalakan pelajar berfikir dan menjadi lebih kreatif
 

Tajuk : Penggunaan perisian grafik dan animasi

Penggunaan perisian grafik : Power Point

Power Point ialah sejenis fail program yang biasa digunakan untuk menyediakan bahan bahan persembahan salaid atau pembentangan kertas kerja dengan teknik yang menarik

Fungsi power point dalam pengajaran

? memudahkan guru merancang dan menyediakan isi pengajaran dengan menarik serta berkesan
? ia merupakan satu teknik pengajaran yang menyeluruh kerana ia dapat menggabungkan kesan audio visual
? guru yang menggunakan power point dikatakan guru yang berbakat dan mempunyai kebolehan tambahan
 

Kebaikan penggunaan power point dalam pengajaran

? Semua isi pelajaran yang ingin disampaikan oleh guru akan berada dalam aturan yang tetap
? Isi pelajaran dapat disampaikan dalam suasana yang menarik
? Gamabar yang ditambahakan dalam slaid menarik hati pelajar
? Perisian power point dapat melahirkan animasi slaid
? Membina kemahiran pelajar terutama dalam merumuskan karangan

Kelemahan penggunaan power point

? pelajar hanya tertarik dengan animasi dalam penyediaan slaid dan bukannya kepada isi pelajaran
? ia memerukan kos yang tinggi
? jika saiz huruf pada salaid kecil akan membosankan pelajar
? pelajar tidak dapat dikawal kerana tiada eye contact

Fungsi teknologi multimedia dalam pendidikan

? membuat pengajaran lebih tersusun
? memperkayakan pengalaman
? memberi maklumat
? pengajaran lebih bersifat individu
? pembelajaran menjadi lebih dekat
? pendidikan boleh disebarkan
? pembelajaran lebih menarik

Tajuk : Teknologi maklumat dalam pendidikan

Takrif:proses pengolahan data untuk mendapatkan maklumat dengan menggunakan langkah mengutip, menyimpan,memproses dan melaporkan data.

Komponen utama teknologi maklumat
i) komputer
ii) rangkaian komunikasi
iii) kebolehan menggunakan teknologi

Kepentingan terhadap pengajaran guru

? memberi peluang kepada pelajar untuk meneroka ilmu mengikut kehendak
? melahirkan kreativiti pelajar
? guru hanya menjadi fasilitar
 
 
 
 

                                                                                                                                    Sumbangan teknologi maklumat dalam pendidikan
 
? pentadbiran dan pengurusan sekolah
? pemprosesan data
? penyelenggaraan fail
? pengajaran dan pembelajaran
? kecelikan komputer
? pemodenan kaedah pengajaran
? pemodenan kaedah pembelajaran
? peningkatan mutu kurikulum kebangsaan
? kemudahan mendapatkan pendidikan
? pendidikan jarak jauh
? pemodenan dalam pendidikan
? menghadapi pendidikan bertaraf dunia
? pendidikan terbuka