Make your own free website on Tripod.com
 

MENU UTAMA

 KURSUS 

BIODATA 

TUGASAN 

NOTA KULIAH 

VIDEO

E-MAIL 
 


 

GE 2123

TEKNOLOGI DAN INOVASI
DALAM PENDIDIKAN

                                                                                                              [ seterusnya ]
 
 
 
 
 


 

   PENSYARAH : ENCIK MOHD. JASMY ABDUL 
                                    RAHMAN
1. SINOPSIS KURSUS
Kursus ini bertujuan memperkenalkan kepada pelajar konsep inovasi dan teknologi pendidikan serta peranannya dalam pendidikan. Pelajar akan diberikan asas penggunaan dan kemahiran menghasilkan bahan elektronik dan bukan elektronik. Pengendalian bahan-bahan tersebut akan menyedarkan pelajar tentang isu yang terlibat dalam pemilihan, penyerapan, penggunaan, penilaian dan penghasilan media pendidikan. Kursus ini pada asasnya akan disampaikan secara teori dan amali. Bahan-bahan yang dihasilkan melalui teknologi ini dapat diguna dan diuji keberkesanannya. Penekanan akan diberikan kepada bahan bantu mengajar, penggunaan komputer dan aplikasi teknologi maklumat.
                                                                                                [ seterusnya ]
 
 
 
 
 
 
 
 


 

2. OBJEKTIF KURSUS

Tujuan utama kursus ini adalah untuk:
a. memberikan gambaran yang mencukupi tentang teknologi dan 
    inovasi pendidikan dalam konteks sistem pendidikan di 
    Malaysia khususnya sejak merdeka hingga kini
b. membincangkan isu-isu utama yang penting dalam inovasi dan 
    reformasi kurikulum terutamanya yang meliputi:
  • peranan bahan-bahan bantu mengajar dalam teknik dan kaedah pengajaran
  • penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran
  • peranan teknologi maklumat dan internet
  • c. membicarakan serta membina kemahiran kendiri untuk 
       merancang, memilih, menyusun, mengguna dan menyimpan 
       perisian
                                                                                      [ ke atas ]