Make your own free website on Tripod.com

 

NOTA KULIAH.

BAB 1

INOVASI DAN REFORMASI KURIKULUMI:

TUNTUTANNYA TERHADAP PROFESIOL\NALISME PERGURUAN

 

 

TEKNOLOGI DAN INOVASI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Literasi maklumat boleh dikelompokkan di bawah 3 kategori berikut:

BAB 2

TEKNOLOGI DALAM PENDIDIKAN:

KONSEP DAN KEGUNAAN.

 

Secara umumnya, penggunaan teknologi dalam pendidikan mempunyai pelbagai kebaikan iaitu:

 

  1. Memotivasikan pelajar.
  2. Mengaitkan dengan kehidupan 
  3. Alat sokongan dan perkongsian
  4. Memertabatkan profesion
  5. Mengurangkan kos

Penggunaan ABM secara yang bijaksana dapat menjamin matlamat tercapai. Oleh itu, para guru dan pendidik mestilah mempunyai pemikiran yang kritis, inovatif dan kreatif dalam menyediakan ABM yang bersesuaian dan menarik.

 

FAEDAH- FAEDAH PENGGUNAAN TEKNOLOGI

Kesan dan faedah adalah seperti berikut:

  1. Boleh menjadikan pendidikan lebih produktif
  2. Boleh menjadikan pengajaran lebih bersifat 'indivudual'
  3. Menjadikan pengajaran lebih berasaskan kepada hasil- hasil kajian yang lebih saintifik
  4. Boleh menjadikan pengajaran lebih bersemangat dan bertenaga
  5. Boleh menjadikan pembelajaran pelajar itu lebih hampir dengan keadaan sebenar 
  6. Boleh menjadikan pendidikan itu lebih seimbang

 

BAB 3

KONSEP DAN KATEGORI BAHAN BANTU PENGAJARAN

 

Bahan bantu mengajar ialah segala kelengkapan yang digunakan oleh guru untuk membantunya dalam menyampaikan pengajaran.

Atan Long (1982) membahagikan bahan bantu mengajar kepada tiga kumpulan iaitu bahan pendengaran, pandangan dan bahan pandang- dengar.

Bahan- bahan bantu mengajar bukan elektronik

PRINSIP DAN PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR DALAM PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

 

Bahan bantu mengajar merangkumi alat, benda, perkakasan dan kelengkapan daripada sumber pendidikan.

Tujuan utama mengadakan bahan bnatu mengajar dalam oengajaran adalah untuk memudahkan dan menjimatkan masa penyampaian isi pengajaran.

Ini akan menjadikan proses pembelajaran lebih bermakna dan guru dapat menerangkan konsep dengan tepat.

 

KEPENTINGAN BBM TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

 

Terdapat 10 kepentingan yang utama bahan bantu mengajar seperti berikut:

 1. Bahan bantu mengajar dapat membnatu para guru dalam menyampaikan pengajarannya secara berkesan.
 2. Dapat mempelbagaikan pendekatan pengajaraan yang mempunyai pelbagai corak interaksi antara objektif pengajaran, isi pengajaran, guru dan pelajar.
 3. Guru dapat menyampaikan sesuatu konsep dengan lebih jelas
 4. Penyampaian dan penerangan maklumat dapat dijalankan dengna lebih terperinci.
 5. Dapat menarik dan memusatkan perhatian pelajar.
 6. Dapat menjimatkan masa dan pelajar akan belajar lebih banyak dalam masa yang singkat.
 7. Dapat memberi satu pengalaman baru kepada pelajar.
 8. Melahirkan saru interaksi dan kerjasama antara pelajar dengan guru dan pelajar dengan pelajar.
 9. Penyebaran BBM boleh meluas kerana penggunaannya tidak terhad dan boleh digunakan oleh semua pelajar.
 10. Bahan itu dapaat melahirkan dorongan daya kreativiti, baik kepada guru mahupun pelajar.

 

BAB 5

PENGHASILAN BUKAN BERCETAK

 

Bahan pengajaran pembelajaran merupakan berbagai- bagai jenis alat dan bahan sumber yang telah sedia atau yang disediakan oleh guru untuk membantu dalam pembelajaran dan pengajaran .

 

PENERBITAN PITA- SLAID

 

Pita- slaid adalah gabungan 2 media, iaitu pita rakaman audio dan slaid bersiri. Pita rakaman audio terdapat samaada dalam bentuk kaset lebih popular digunakan di sekolah- sekolah. Suara penyampaian, kesan bunyi dan muzik boleh dirakamkan bagi tayangan slaid bersiri.

 

Skrip - Dalam konteks penerbitan pita- slaid, perancangnaa skrip bermula dengan proses merangka cerita.

 

PENYEDIAAN GRAFIK

Grafik adalah satu usaha membentuk mesej melalui seni tulisan dan lukisan. Dalam bidang pendidikan, seni grafik amat berguna dalam menyediakan bahan- bahan visual.

 

FOTOGRAFI

Untuk melaksanakan tugas mengambil gaambar, peralatan minimum yang diperlukan ialah kamera dan filem.

 

PENGGUNAAN VIDEO DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Penggunaan video dalam pengajaran dan pembelajaran memberikan banyak manfaat, antaranya seperti berikut:

 1. Memberi khidmat bantu untuk memajukan proses pengajaran dan pembelajaran
 2. Menunjukkan contoh dan pengajran yang baik.
 3. Menolong memperkembangkan dan memperluaskan pengalaman dan pengetahuan murid- murid
 4. Sebagai media bagi menyampaikan segala maklumat ilmu pengetahuan secara menyeluruh dan berkesan 
 5. Menghidupkan daya imaginasi dan menarik minat pelajar melalui visual, suara, dialog, muzik dan kesan bunyi
 6. Boleh menyampaikan perkara- perkara yang sukar hendak disampaikan oleh guru di dalam bilik darjah. 
 7. Membantu dalam latihan praperkhidmatan dan dalam perkhidmatan
 8. Membantu guru- guru dalam matapelajaran seperti sains, matematik, perdagangan dan lain- lain di luar bandar.

 

KEBAIKAN VIDE0

 1. Masalah penyesuaian jadual waktu boleh diatasi dengan rakaman video ini.
 2. Senang dikendalikan.
 3. Merangsang deria penglihatan dan deria pendengaran.
 4. Pengukuhkan pembelajaran melalui 'gerak' perlahan dan pegun.
 5. Visual bergerak.
 6. Pengalaman luar dapat dibawa masuk ke dalam bilik darjah.
 7. Boleh dibuat suntingan.
 8. Dapat disalur kepada beberapa komputer.

 

BAB 6

PENGGUNAAN KOMPUTER DALAM PENGAJARAN:

PEMPROSESAN PERKATAAN, PANGKALAN DATA DAN LEMBARAN KERJA.

 

Di Malaysia, pada masa kini, sekolah- sekolah rendah dan menengah serta institusi- institusi pengajian tinggiawam telah banyak manerima peruntukan komputer dan internet daripada kerajaan secara berperingkat- peringkat. Hampir semua sekolah boleh dikatakan telah mempunyai komputer.

 

KOMPUTER DALAM PENDIDIKAN

Penggunaan komputer di sekolah boleh dibahagikan kepada 3 domain

 1. Pentadbiran - analisis markah peperoksaan, penyimpanan rekod, penyediaan jadual dan sebagainya.
 2. Kurikulum - pengajaran kurikulum Literasi Komputer kepada pelajar
 3. Penyediaan Bahan Bantu Mengajar - integrasi antara pemprosesan perkataan, lembaran kerja, data base, grafik dan telekomunikasi

 

PENGAJARAN BERBANTUKAN KOMPUTER

Pelajar akan berinteraksi dengan komputer melalui susunan pelajaran yang telah diprogramkan oleh guru, samaada dalam bentuk nota, tutorial, latihan dan juga simulasi.

Penggunaan komputer dalam bidang pengajaran dan pembelajaran biasanya mengandungi:

Pengajaran Berbantukan Komputer ini boleh dilaksanakan di dalam beberapa kaedah pengajaran dan pembelajaran. Antaranya ialah:

 1. Tutorial
 2. Latihtubi dan latihan
 3. mulasi

Dengan ciri- ciri yang ada, seorang guru yang kreatif dapat memanipulasikannya dalam menghasilkan BBM. Sebelum kita melihat lebih jauh lagi contoh- contoh BBM yang boleh dihasilkan, terlebih dahulu kita mengkaji kelebihan penggunaan lembaran kerja kepada seseorang guru dan pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran iaitu: 

 1. Penjimatan masa 
 2. Pemaparan maklumat lebih menarik
 3. Pemupukan budaya berfikir
 4. Agen motivasi

 

KELEBIHAN PENGGUNAAN PANGKALAN DATA ELEKTRONIK

Pada asasnya, terdapat 4 kelebihan kaedah penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran berbanding dengan cara trasional, iaitu:

 1. Paparan grafik yang berwarna dapat menjelaskan sesuatu konsep itu dengan lebih berkesan berbanding dengan cara kita melukiskannya di atas papan hitam.
 2. Menjelajah setiap muka skrin dengan kursor @ teknik animasi memberikan satu cara pangajaran yang tidak mungkin dapat dilakukan dengna menggunakan sebuah buku teks.
 3. Perubahan cas pada molekul akibat didekati oleh molekul yang lain boleh disimulasikan oleh skrin komputer.
 4. Penjelasan dan juga pengiraan yang kompleks dapat dipersembahkan dengan cepat dan tepat.

 

BAB 7

PENGGUNAAN PERISIAN GRAFIK DAN ANIMASI

Penggunaan komputer yang meluas ini dapat diaplikasikan dalam bidang pendidikan.

 

KEBAIKAN DAN KELEMAHAN PEGGUNAAN POWER POINT DALAM PENGAJARAN

Secara amnya, kebaikan penggunaan Power Point untuk menyedikan satu siri persembahan slaid yang menarik adalah seperti berikut:

 1. Ia menyediakan jenis template yang konsisten dan kemas. 
 2. Dari segi reka bentuk, latar, warna, corak serta aturan perisian ini, Power Point menyediakan operasi yang mudah untuk mengorganisasikan kesemua elemen.
 3. Guru boleh sekali sekala menambah gambar atau objek ke dalam slaid yang disediakannya.
 4. Perisian Power Point juga dapat melahirkan animasi slaid.
 5. Penggunaan Power Point juga sesuai untuk membina kemahiran menulis para pelajar terutamanya dalam merumuskan karangan.

 

BAB 8

MULTI MEDIA UNTUK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Multimedia boleh didefinisikan sebagai gabungan di antara visual, audio, grafik dan maklumat tektual dengan menggunakan teknologi unggul.

Penggunaan multimedia dalam pendidikan merupakan satu keperluan dalam era teknologi maklumat.

Multimedia merupakan rangsangan kepada perubahan dalam proses pengajaran berbanding dengan kaedah pengajaran tradisi.

 

BAHAN- BAHAN MULTIMEDIA

Terdapat beberapa jenis bahan multimedia di dalam pasaran yang boleh digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah iaitu:

 1. Hypermedia 
 2. CD-ROM
 3. Gabungan kamera video, perakam video dan perakam pita 
 4. Cakera video atau laser
 5. Alat pengimbas grafik

 

FUNGSI TEKNOLOGI MULTIMEDIA DALAM PENDIDIKAN

 1. Membuat pengajaran tersusun
 2. Memperkayakan pengalaman
 3. Memberi maklumat
 4. Pengajaran lebih bersifat individu
 5. Pembelajaran menjadi lebih dekat
 6. Pendidikan boleh disebarkan
 7. Pembelajaran lebih menarik

 

SISTEM AUTORWARE

Authorware ialah satu konsep baru perisian aturcara pengarangan komputer.

Pada masa kini, terdapat pelbagai alat pengarangan komputer dicipta untuk memenuhi keperluan hidup manusia dalam pendidikan mahupun dalam urusan kerja yang semakin kompleks dan memerlukan kecekapan, kepantasan, ketepatan dan keberkesanan.

 

KEBOLEHAN AUTHORWARE

Berikut merupakan kemahiran asas yang perlu ada dalam pembangunan perisian kusus iaitu:

 1. Rekabentuk interaktif dan penulisan iaitu antara muka di antara manusia dan komputer, pelayaran keseluruhan aturcara, model pemikiran interaksi dan kandungan bahan.
 2. Rekabentuk visual ialah antara muka komputer manusia iaitu apa yang hendak dilihat dan perasaan orang yang melihatnya. Ini melibatkan penggunaan warna saiz dan susun atur persembahannya 
 3. Artis grafik - rekabentuk grafik yang menarik dengan menggunakan perisian grafik yang sesuai.
 4. Animasi - menyediakan animasi yang sesuai dengan bantuan perisian animasi.
 5. Penerbitan bunyi pemilihan bunyi dan suara yang dapat menambat hati, pemilihan muzik latar, kesan bunyi dan lagu yang sesuai.
 6. Penerbitan video merakam, menyunting dan menukar format jika perlu. Beberapa kemahiran asas seperti video display, video seek, video send, video sound dan sebagainya perlu dilatih sebelum guru dapat membangunkan bahan pengajaran 
 7. Pengaturcaraan dan author iaitu bagaimana bahan ini mahu digabungjalinkan dalam perisian authorware.

 

BAB 9

TEKNOLOGI MAKLUMAT DALAM PENDIDIKAN

Teknologi maklumat ialah proses pengolahan data untuk mendapatkan maklumat dengan menggunakan langkah mengutip. Menyimpan, memproses dan melaporkan maklumat.

Majlis Teknologi Pendidikan (CET) United Kingdom menyatakan teknologi seharusnya mengandungi 3 ciri utama yang boleh menghasilkan kekuatan teknologi maklumat tersebut. Ciri- ciri tersebut ialah;

 1. Penggunaan dan penyimpanan maklumat
 2. Teknologi komunikasi- penyebaran maklumat
 3. Teknologi maklumat- pentafsiran maklumat

 

 

PERANAN TEKNOLOGI DI DALAM PENAGJARAN DAN PEMBELAJARAN

Perkembangan teknologi maklumat yang berlaku kini memberikan peluang seluas- luasnya kepada pelajar meneroka ilmu mengikut kehendaknya dan memberikan peluang yang seluasnya kepada mereka untuk melahirkan pendapat dan kreativiti.

Guru perlu tahu bagaimana hendak menggunakan audio- visual dengan betul supaya semua kemudahan yang ditawarkan oleh bahan audio- visual tersebut dapat dipergunakan sepenuhnya.

Dalam memilih bahan- bahan tersebut untuk digunakan dalam pembelajaran, guru perlu menyematkan dalam fikiran tentang perkara- perkara yang perlu dititikberatkan. Antaranya ialah:

 1. Sesuai dengan taraf pendidikan pelajar dan pengetahuan am pelajar
 2. Dapat memperolehi maklumat dengan tepat
 3. Kecemerlangan dari segi mekanikal seperti bunyi, perbendaharaan kata, warna dan lain- lain
 4. Kombinasi pemilihan media yang hendak digunakan dalam pemgajaraan hendaklah tidak hanya berdasarkan kepada kesesuaian setiap media dengan tujuan pembelajaran tetapi juga bagaimana dan dengan cara apa ia dapat memberi maklumat dan kesannya ke atas proses pembelajaran